Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Regulamin treści


Warunki z korzystanie z serwisów prasowych i internetowych należących do firmy Eurologistics SC ul. Kubackiego 29A 62-002 Suchy Las


Wszystkie artykuły oraz szata graficzna opublikowane na stronach internetowych eurologistics.pl, truck-business.pl, fab.com.pl, log24.pl oraz w czasopismach  „Eurologistics”, „Flota Auto Biznes”, Truck&Business Polska stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych firmy „Eurologistics SC” z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Kubackiego 29A, (Wydawcy) lub osób trzecich i podlegają ochronie prawno-autorskiej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Jakiekolwiek korzystanie z umieszczonych na powyższych stronach internetowych oraz w w/w czasopismach materiałów lub szaty graficznej, w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, bez zgody uprawnionego, jest zabronione. W szczególności zabronione jest:

·        zwielokrotnianie tych materiałów lub szaty graficznej i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w znacznej części;

·        umieszczanie odesłań do w/w Stron Internetowych w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

·        zwielokrotnianie materiałów lub szaty graficznej na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

·        rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.


Oznaczenia w/w produktów należących do firmy Eurologistcs SC oraz inne oznaczenia umieszczane w reklamach emitowanych na w/w Stronach Internetowych są znakami towarowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych.

Prawo do korzystania z treści zamieszczanych na w/w stronach internetowych oraz w/w tytułach prasowych należących do firmy „Eurologistcs SC”.

Dozwolone jest korzystanie z ww. treści jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu lub - w przypadku braku podziału na akapity — pierwszych 250 znaków, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej z której materiał został pobrany, na której opublikowana jest pełna treść.

W celu uzyskania zgody Wydawcy na skorzystanie z umieszczonych na w/w stronach internetowych oraz w w/w czasopismach materiałów lub szaty graficznej, w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, prosimy o kontakt z wydawcą.

Kontakt z Redakcją:

Z pytaniami i problemami związanymi z naszą strona internetową prosimy się zwracać na adres: portal@log24.pl